Energietransitie bestaande bouw

Social infrastructure and communication technology. IoT(Internet of Things). Autonomous transportation.

Het doel van het Kennis- en Innovatieprogramma Energietransitie bestaande bouw is dat over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd en 200.000 woningen per jaar in 2030. Uiteindelijk zijn we er pas als in 2050 de gehele gebouwde omgeving klimaatneutraal is. In praktische zin gaat het om:

  • innovaties in renovatieconcepten en -processen,
  • warmtepomp- en -opslagtechnieken,
  • sturing van de warmtevoorziening,
  • het transitieproces zelf.

Dit programma draagt bij aan innovaties om wijken in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken. Alle sociale, maatschappelijke, economische en technische aspecten worden meegenomen. Dit geldt op het niveau van wijken, gebouwen en bouwcomponenten.

DOWNLOAD HIER HET KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA ENERGIETRANSITIE BESTAANDE BOUW

Missiegedreven aanpak

Dit kennis- en innovatieprogramma is in lijn met het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid beschreven in termen van benodigde randvoorwaarden, input, activiteiten, resultaten (output, outcome) en te behalen impact.

Bekijk hier de opzet van het innovatie-ecosysteem voor de Integrale Energietransitie Bestaande Bouw.

BTIC-Datavisual-cijfers-3

Programmalijnen

Het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' kent 4 programmalijnen:

IEBB-Consortium aan de slag met Innovatieprogramma IEBB

Het BTIC heeft een consortium geïnitieerd dat op 11 december 2019 van start is gegaan met het Kennis- en Innovatieprogramma ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ (IEBB). Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Het samenwerkingsverband bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Hiermee draagt het BTIC bij aan innovaties om de energietransitie in de bestaande bouw haalbaar, schaalbaar en betaalbaar te maken.

Bekijk hier alle informatie over de voortgang van het IEBB-consortium.

Ondersteuning totstandkoming NWO-project TransAct

Het BTIC heeft de totstandkoming van het NWO-project TransAct ondersteund. TransAct onderzoekt en ontwikkelt een model voor een Leven Lang Leren, waarin individuele medewerkers in staat worden gesteld hun persoonlijke kennis en competenties te verkennen, monitoren en plannen. Het TransAct-model wordt geïntegreerd in zowel formele als informele Learning Communities in de Installatietechniek met het hbo, wo en bedrijfstrainingen. Partijen uit de achterban van het BTIC zijn hierbij betrokken. Dit project is een onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Energietransitie Bestaande Bouw.

Lees hier het voorstel van TransAct.

Wil je meewerken aan dit programma?