Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

BTIC

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. In het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) wordt gewerkt aan integrale innovaties die zich richten op verschillende facetten van de energietransitie: de industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Het samenwerkingsverband, dat geïnitieerd is door het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de ontwerp-, bouw- en technieksector, overheden, woningeigenaren en bewoners.

Om de gangbare versnippering en concurrentie in de sector om te zetten naar een meerjarige brede samenwerking, past het consortium een nieuwe manier van samenwerken toe tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda worden, via een integrale aanpak, kennis en nieuwe technologieën ontwikkeld. Het consortium richt zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.

Bekijk hier een samenvatting van de doelstellingen van het innovatie-ecosysteem IEBB.

Lees hier de voortgang van het IEBB- consortium in de halfjaarrapportages:

Bekijk hier de eerste rapportage na een half jaar.

Bekijk hier de tweede rapportage na een jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de tweede rapportage.

Bekijk hier de derde rapportage na anderhalf jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de derde rapportage.

Bekijk hier de vierde rapportage na 2 jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de vierde rapportage.

Lees hier de behaalde resultaten van het IEBB-consortium in de openbare rapportages en publicaties:

Thema 1 Renovatieconcepten

Rapport deelproject 1.1 Rapport: Woningclusters

Journal artikel deelproject 1.3: Let’s get sociotechnical: a focus on use during the design of zero energy renovations.

Conferentiepaper deelproject 1.5: Requirements for renovating residential buildings in the Netherlands towards lower temperature supply from district heating.

Rapportage deelproject 1.5: Act 5

Publicatie deelproject 1.5 Collectieve warmte:  Lagere temperaturen: afgiftesystemen.

Publicatie deelproject 1.6 Dunnere en goedkopere renovatieoplossingen door regulerende huidafwerking van de gebouwschil. Investigating the energy saving potential of thermochromic coatings on building envelopes.

Eindrapport deelproject 3.1.6 Renovatieoplossingen door regulerende gebouwschil; Resultaat IEBB openbaar eindrapport

Thema 2 Datagedreven optimalisatie  van renovatieconcepten

Rapport activiteit 1.1 Wat leren we uit bestaande databases over renovatieconcepten?: The actual performance of energy renovation in the Dutch residential sector.

Rapport activiteit 1.3 Leren uit betaversies van ‘digital twins’: Introduction to digital twins, models and parameter estimation.

Rapport activiteit 1.4 Inzet van digital twins voor online beheer & optimalisatie, garantiestelling en prestatiecontracten: Leren uit de U-bouw; Trends in digital twinning for design, operation and maintenance in non-residential buildings: a short review from literature.

Publicatie: Advanced monitoring and evaluation of social housing renovations.

Publicatie: Monitoring energy performance improvement: insights from Dutch housing association dwellings.

Publicatie: Gaining insights into dwelling characteristics using machine learning for policy making on nearly zero-energy buildings with the use of smart meter and weather data.

Webinars & workshops.

Rapport: Bewonersgedrag na renovatie. Waarom afwijkend gedrag heel normaal is.

Journal artikel: Monitoring-Multi Air Supply

Deelproject 2.1: The energy performance of dwellings of Dutch nonprofit housing.

Thema 3 Industrialisatie

Eindrapport deelproject 3.1. Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken; Resultaat IEBB openbaar eindrapport

Publicatie deelproject 3.4: Opschaling en industrialisatie RenoDouche: Douche inclusief wtw en boiler tempert energievraag.

Thema 4 Digitalisering

Rapportage deelproject 4.2 Digitale aanbesteding: Standardization & industrialization of renovation of housing clusters in the Netherlands.

Rapportage deelproject 4.2 Digitale aanbesteding: Sensitivity Analysis of NTA8800 for a Dutch Building Renovation Tendering System.

Rapportage deelproject 4.3 3D Printing & Logistiek: Industrialized RenovationValue Chain Strategy Configurator.

Artikel in vakblad, deelproject 4.3: Industrieel renoveren digitaliseren artikel

Thema 5 Gedragen Energietransitie

Presentatie Thema 5: Geleerde lessen.

Rapportage deelproject 5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming: De kracht van het collectief.

Publicatie deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën: Identification of the behavioural factors in the decision-making processes of the energy efficiency renovations: Dutch homeowners.

Publicatie deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën: Application of cumulative prospect theory in understanding energy retrofit decision: A study of homeowners in the Netherlands.

Publicatie deelproject 5.3: Lugies-2021- Financiering in (energie)transitie-Bouwen aan vertrouwen

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Versnellende interventies voor energierenovaties.

Presentatie deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Platforms: Lessen EU-projecten - Platforms voor renovatie.

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Aardgasvrij en collectie.

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Financiering in (energie)transitie- Bouwen aan vertrouwen.

Hoofdstuk Leerboek deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned & deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Hoofstuk 8: Towards energy neutral neighborhoods. Het volledige boek is hier te bestellen.

Presentatie deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Voor energiecoaches met impact (5.4)

Rapportage deelproject  5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Het maatschappelijk inbeddingsniveau van renovatieconcepten.

Handboek deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Woningeigenaren in de energietransitie: inzichten, voorspellingen en strategieën.

Thema 6 Afwegingskader

Rapportage Versnellende interventie voor energierenovaties.

Publicatie The energy performance of dwellings of Dutch non-profit housing associations: Modelling actual energy consumption.

Rapportage activiteit 6.2a: Prestatie Indicatoren binnen Energietransitie Bestaande Bouw: Afwegingskader duurzame renovatie.

Rekentool activiteit 6.2a: Prestatie Indicatoren binnen Energietransitie Bestaande Bouw: Prototype MKI onderhoud.

BTIC Talks 16 juni 2021 - Concrete innovatie voor renovatie van woningen.

Webinar Circulair onderhoud Meetbaar maken - 10 februari 2022

Thema 7 Keteninnovatie

Rapportage deelproject 7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling: Project-overstijgend samenwerken aan een duurzame woningcorporatie voorraad: voorbeelden en leerlessen.

Rapportage deelproject 7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling: Webinars organisatie- en project overstijgend samenwerken aan een duurzame woningcorporatievoorraad.

Publicatie Deelproject 7.2 Eenduidige vraag-en vraag-aanbodbundeling: Van project naar programma (renda.nl).

Publicatie Deelproject 7.2 Eenduidige vraag-en vraag-aanbodbundeling: Hoe verduurzaam je gespikkeld bezit? (renda.nl)

Eindrapport deelproject 7.2 Eenduidige vraag en vraag-aanbod bundeling; IEBB openbare eindrapportage

7.3 Concerns of owner-occupants in realizing the aims of Energy Tramsition; Article Concerns of owner-occupants in realizing the aims of Energy Transition

7.5 Concepten voor de aanpak van appartementen; Adviezen IEBB Concepten voor de aanpak van appartementen

7.5 Kwaliteitseisen voor bij WNR-renovaties; WNR-licenties; Kwaliteitseisen voor bij WNR-renovaties betrokken professionals

7.5 WNR-definitie; WoonlastenNeutraalRenoveren Definitie

7.5 WNR-methode; WNR-methode; WNR-model

7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie; WNR- Kansen voor de opschaling van Woonlasten-Neutraal Renoveren in Nederland

7.5 Rapport: Kansen voor de opschaling van Woonlasten-Neutraal Renoveren in Nederland

7.5 Conferentie paper: Chances for the upscaling of living-cost neutral renovations in the Netherlands

7.5 Rapport: Adviezen positionering VvE bestuur

7.5 Rapport: Communicatie en disseminatie

Thema 9 Warmteopslag

9.1 Resultaat IEBB deelproject; Eindrapport deelproject 9.1 Voelbare Warmteopslag

9.2 Resultaat IEBB deelproject; Eindrapport deelproject 9.2 Studenten challenge voelbare warmteopslag

9.3 Eindrapportage: Betaalbare eerste generatie compacte warmteopslag

9.4 Eindrapportage: Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM systeem

9.5 Eindrapport deelproject IEBB openbaar; Eindrapport deelproject 9.5 Redox Warmteopslag

Neem voor vragen over het IEBB-consortium contact op met penvoerder.IEBB@tno.nl.