Integraal programma emissieloos bouwen van start

Het BTIC heeft eerder dit jaar op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos Bouwen’ opgesteld. De Groene Koers, Topsector Logistiek en diverse partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector hebben aan de totstandkoming ervan meegewerkt. Vanuit dit programma op hoofdlijnen zijn door TNO, Topsector Logistiek en digiGO uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt die nu van start zijn gegaan. Deze programma’s zijn onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw. Het Kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van emissiearme bouwconcepten en bouwlogistiek.

De bouwsector wordt hard geraakt door de stikstofmaatregelen. Projecten in de woningbouw en structurele werken worden sterk vertraagd of zelfs tegengehouden door de huidige wet- en regelgeving. Verdere aanscherping, als onderdeel van de Europese of landelijke stikstofmaatregelen, hangt als een dreiging boven de sector. Tegelijkertijd staat de ontwerp-, bouw-, en technieksector voor de maatschappelijke uitdaging om de komende jaren tot een aanzienlijke versnelling van de nieuwbouw te komen (80.000 – 90.000 woningen per jaar), de renovatiesnelheid van bestaand vastgoed aanzienlijk te vergroten (tot 200.000 gebouwen per jaar) en invulling te geven aan een omvangrijke nieuwe uitbreiding- en vervangingsopgave bij grond-, weg en waterbouw om gebruik van de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.

Het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos bouwen focust op het terugdringen van bouwgerelateerde emissies door innovaties op drie gebieden:

  1. Bouwmaterieel: emissies ten gevolge van de inzet van bouwmaterieel op de bouwplaats zoals hijskranen en graafmachines.
  2. Bouwlogistiek: emissies ten gevolge van transportbewegingen van en naar de bouwplaats.
  3. Industriële/modulaire prefabbouw: bouwindustrie gerelateerde emissies vanuit het ontwerp en de productie van bouwmaterialen/bouwdelen.

In het programma zullen in reeds voorgenomen bouwprojecten living labs worden ingericht om de ontwikkelde kennis en innovaties zo integraal mogelijk in de praktijk te demonstreren en optimaliseren. Daarmee draagt het programma bij aan de transitie richting schoon en emissieloos bouwen.

Download hier het kennis- en innovatieprogramma.

Innovaties en ontwikkelingen op het gebied van bouwmaterieel, -logistiek en industriële/ prefabbouw kunnen niet los van elkaar worden gezien. Innovatie op het gebied van laag- of nul-emissie bouwmaterieel kan bijvoorbeeld invloed hebben op de bouwlogistiek, terwijl een vergaande mate van digitalisering effecten zal hebben op de wijze van ketensamenwerking en het mogelijk grootschalig toepassen van industriële modulaire bouwconcepten. Daarnaast kunnen emissiereducerende ontwikkelingen elkaar versterken.

Het programma heeft verschillende deeltrajecten die deels parallel uitgevoerd worden door TNO, Topsector Logistiek en digiGO. Leer hier meer over kennis- en innovatieprogramma Emissieloos bouwen.