Het BTIC-voorstel is door de toegangspoort van het Nationaal Groeifonds

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds heeft bekend gemaakt dat het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’ voldoet aan de beoordelingseisen van het groeifonds. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet. Het voorstel is opgesteld door het BTIC samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 partners vanuit de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het wordt nu voor inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die begin tweede kwartaal 2022 advies uitbrengt aan het kabinet om in een selectie van voorstellen te investeren.

De partners die het voorstel zullen uitvoeren staan al te popelen om aan de slag te gaan. Dit zijn de zes startconsortia:

Talking Assets 2025

Ontwikkeling werkwijzen, technologische oplossingen en digital twins voor het data- en risicogestuurd beheer en onderhoud van infrastructuurnetwerken (initieel bruggen, tunnels en sluizen) in verbinding met het National Asset Health Centre.
Proeftuinen: bij start o.a. Moerdijkzone, Berlagebrug
Deelnemers: Ingenieurs- en adviesbureaus, bouw-, infra- en ICTbedrijven, publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen

Toekomstbestendige Assets

Ons doel: efficiënter en effectiever innoveren om wereldwijd steden op duurzame en betaalbare wijze emissieloos, circulair en klimaatbestendig te maken. De kracht en essentie van ons voorstel ligt in de verantwoordelijkheid die de gemeente, de belangrijkste infraopdrachtgever van Amsterdam, pakt door 10% van het beheer en onderhoud van bruggen, kademuren en wegen ter beschikking te stellen voor innovatie. Het consortium als springplank: gerealiseerde innovaties in onze proeftuin Amsterdam worden uitgerold in heel Nederland en overal ter wereld opgeschaald. Toekomstbestendige Assets versnelt economische kansen en verbetert kennisdeling en talentontwikkeling.
Proeftuin: Amsterdam
Deelnemers: 66 publieke en private voortrekkers in stedelijke ontwikkeling

Eureka

Wij ontwikkelen industriële, modulaire, gecombineerde systemen voor schillen van utiliteitsgebouwen en richten ons daarbij op circulaire businessmodellen, stapsgewijs CO2-neutraal in 20 jaar en natuurinclusiviteit. Daarnaast zetten wij in op methodische innovatie van productie- en (de)montageprocessen en de ontwikkeling van een software-as-a-service platform met applicaties en koppeling tussen bedrijven. De arbeidsproductiviteit kunnen wij zo met meer dan 30% doen stijgen terwijl het energiegebruik en de milieu-impact daalt. Wij maken een financieel competitief aanbod voor een snellere renovatie en energietransformatie mogelijk. Standaardisatie en innovatie van vraagarticulatie maken deel uit van de Eureka-aanpak. Dit alles met oog voor een vitale werk-, zorg- en scholingsomgeving.
Proeftuinen: o.a. Den Haag, Leiderdorp, Groningen en één pilot per jaar beschikbaar binnen circulairegeveleconomie.nl.
Deelnemers: Mondiaal georiënteerde industrie- en technologiepartners, MKB en het kennis- en onderwijsveld

Nieuwe Renovatieketens & Skills

Wij zetten ketenintegratie van industrialisatie op voor data-gedreven circulaire renovatie van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast stimuleren wij de vraag met een inhoudelijk en financieel dienstenpakket voor eigenaren/bewoners en zorgen we voor voldoende vakmensen door het ontwikkelen van een skillsgerichte werk- en onderwijsketen. Door gebruik te maken van alle bestaande infrastructuren en elementen toe te voegen ontstaat een nieuw, krachtig ecosysteem.
Proeftuinen: o.a. Lelystad en Utrecht
Deelnemers: 52 publieke en private vernieuwers rond datagedreven renovatie

Brainport Smart District

Ontwikkeling van 2.100 permanente en 500 tijdelijke woningen die fungeren als een proeftuin waarbinnen kennis en concepten omtrent duurzame, modulaire, flexibele, digitaal geïntegreerde woonwijken en infrastructuur ontwikkeld worden.
Proeftuin: Helmond
Deelnemers: Bewoners, publieke opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleverende industrie, en kennis- en onderwijsinstellingen

Ketentransitie Biobased Bouwen

Wij verbinden de ketens in de bouw (opdracht, ontwerp, productie, gebruik), bosbouw en landbouw via proeftuinen voor opschaling van modulaire en industriële productie met hout / biobased materialen tot grootschalige projecten. Pre-concurrentiële samenwerking en gedeelde faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling in fieldlabs zetten aanbod- en vraagzijde samen aan tot actie, aanpassen en samen leren. Door middel van het innovatie-ecosysteem wordt voorzien in condities voor innovatie en business in het onderwijs, de uitbouw van digitale systemen en commitment van overheden.
Proeftuinen: Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Noord-Brabant
Deelnemers: Publieke en private ketenpartners die een cross-over bouw- en agroketen voor opschaling mogelijk maken

Lees hier meer over het ingediende voorstel.

Bekijk hier het overzicht van alle voorstellen die door de toegangspoort heen zijn.