Over het BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen. Denk hierbij aan:

 • het streven naar CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050,
 • toenemende verstedelijking,
 • digitalisering van data en werkprocessen,
 • klimaatverandering,
 • veroudering infrastructuur,
 • materiaal- en personeelsschaarste

Hoe kun jij een rader in het vliegwiel van ontwerp-, bouw- en techniekinnovatie zijn?

Infographic_vliegwiel

Meedoen aan een consortium dat het BTIC initieert of ondersteunt rond een specifieke call die vanuit de landelijke, regionale of Europese overheid wordt uitgeschreven met een concrete deadline.

Meedoen aan een consortium dat het BTIC initieert met een ontwikkeldoel vanuit een BTIC kennis- en innovatieprogramma.

Een innovatief product, dienst of concept aandragen waarvoor je partners en/of in consortiumverband financiering voor zoekt.

Onder een consortium verstaan wij een samenwerking tussen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis en innovatieve methodes, producten of diensten ontwikkelen ten behoeve van de grote maatschappelijke opgaven waarin de ontwerp-, bouw- en technieksector het verschil kan maken. Alle partijen brengen zelf financiële middelen of manuren in, mogelijk ondersteund door financiering vanuit een subsidieregeling. Het BTIC stuurt op een evenwichtige samenstelling van consortia en dient als vraagbaak voor inhoudelijke, organisatorische of beleidsmatige zaken.

Voorwaarden voor ondersteuning van consortia door het BTIC:

 • Het ontwikkeldoel past in een kennis- en innovatieprogramma van het BTIC.
 • Open innovatie staat centraal, opgedane kennis wordt zo veel mogelijk openbaar gedeeld.
 • Het consortium is gericht op innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector voor de middellange termijn (2-6 jaar).
 • Een consortium bestaat uit partijen vanuit de gouden driehoek – bedrijven, publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen – bij voorkeur meer dan een deelnemer per type partner.
 • In de voorbereidingsfase wordt een brede oproep tot deelname gedaan.
 • Deelname door partijen is op basis van toegevoegde waarde en duidelijke onderlinge werkafspraken.
 • Het consortium werkt concreet toe naar een of meer opgenomen doelstellingen.
 • Dubbeling van werkzaamheden vanuit uitvoerende consortia wordt zo veel mogelijk voorkomen. Enige mate van overlap kan wenselijk zijn, bijvoorbeeld om deelprogramma’s goed aan te laten sluiten en kennis en ervaringen over te dragen of vanuit het oogpunt van regionale spreiding.

Download onze brochure door op de afbeelding of de button te klikken.

Initiatiefnemers van het BTIC

Wij zijn de initiatiefnemers van het BTIC. We werken samen met veel partijen uit de bouw-, ontwerp- en techniekwereld, uit de hele keten.

initiatiefnemers BTIC