BTIC draagt bij aan ambities Klimaatakkoord

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland willen gezamenlijk voor de hele sector de kennis- en innovatiekrachten bundelen. Na de publicatie van het Kwartiermakersrapport op 1 mei 2019, hebben zij op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC).

Innovatie is essentieel voor Klimaatakkoord

Vorige week heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Een ambitieus plan dat concrete acties bevat en waarvan de uitvoering zo snel mogelijk moet starten. “Daarbij is de actieve steun van zo veel mogelijk partijen van groot belang” aldus Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad; “De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken”.

Eén van de belangrijke randvoorwaarden om de ambities voor de gebouwde omgeving daadwerkelijk te kunnen halen is volgens de opstellers van het Klimaatakkoord ook het stimuleren van innovatie in de ontwerp- bouw- en technieksector, gekoppeld aan de aansluiting van kennis en onderwijs op de behoefte vanuit de sector. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat onder andere het BTIC hierbij een belangrijke rol vervuld. Het BTIC dient als vliegwiel voor het programmatisch bundelen, helpen organiseren en delen van de kennis- en innovatie-inspanningen.

BTIC bundelt en helpt

Het BTIC beoogt een open samenwerking van én voor alle partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, overheden en opdrachtgevers, en met de kennis- en onderwijsinstellingen. Om zo samen tot integrale en gedragen meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s met impact te komen.

Het BTIC helpt om de innovatiekracht van de markt te koppelen aan de kenniskracht van de kennis- en onderwijsinstellingen. En helpt die weer te koppelen aan de investeringskracht van de overheid. Niet alleen voor de energietransitie van gebouwen, maar ook op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en klimaatadaptatie. Door het bundelen van krachten wordt geholpen om nieuwe technologieën en oplossingen in de praktijk te brengen, zodat de inwoners van Nederland haalbare, betaalbare en inspirerende oplossingen worden geboden.