Transitieproces

Bij het transitieproces gaan we voor het realiseren van een gedragen energietransitie, met afgewogen beslissingen voor optimale keuzes voor de energietransitie per wijk en gebouw, ondersteund door goed beleid en regelgeving.

In deze programmalijn worden instrumenten en methodieken ontwikkeld voor het vergroten van de acceptatie, het verbeteren van de interactie tussen de verschillende uitvoerende partijen onderling en het verbeteren van de interactie tussen de uitvoerende partijen en de klant op de verschillende schaalniveaus, inclusief de wijkaanpak.

We hebben 3 hoofddoelen van deze programmalijn:

  • het ontwikkelen van een afwegingsproces om voor de wijk, de buurt en elk gebouw een optimale keuze te kunnen maken;
  • het aantrekkelijker maken van het aanbod door keteninnovatie: goedkoper, sneller en eenvoudiger;
  • het wegnemen van belemmeringen voor wijkbewoners, die willen investeren in de energietransitie.

We gaan deze doelen bereiken door de ontwikkeling van:

Een gedragen energietransitie

Onderzoek naar interventies die bij alle betrokkenen nodig zijn voor een gedragen transitie en gewenst gedrag.

Een afwegingsmodel

Een methode die belanghebbenden (inclusief bewoners) helpt in de besluitvorming om te komen tot een integrale wijkaanpak.

Keteninnovatie

Versnelling en kostenreductie van bouwprocessen door optimalisering van deze processen tussen en over de schakels van de bouwketen.

Normen, regelgeving en financiering

We willen handvatten ontwikkelen om te komen tot gedragen interventies, beleid en regelgeving. Daarnaast willen we financieringsarrangementen creëren die het mogelijk maken de benodigde investeringen te dekken.

En tot slot willen we aantrekkelijke businessmodellen ontwikkelen voor particuliere eigenaren, corporaties, commerciële verhuurders en overige eigenaren van gebouwen.

 

< Terug naar Integrale Energietransitie Bestaande Bouw