Circulaire Bouweconomie

Circulariteit

Het complete Kennis- en Innovatieprogramma ‘Circulaire Bouweconomie' richt zich op drie programmalijnen die aansluiten op de transitieagenda bouw: Transitie, Innovatie en Impact meten.

DOWNLOAD HIER HET KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Missiegedreven aanpak

Dit kennis- en innovatieprogramma is in lijn met het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid beschreven in termen van benodigde randvoorwaarden, input, activiteiten, resultaten (output, outcome) en te behalen impact.

Bekijk hier de opzet van het innovatie-ecosysteem voor de Circulaire bouweconomie.

Deelprogramma's

Binnen het kennis- en innovatieprogramma Circulaire Bouweconomie zijn inmiddels twee deelprogramma's opgesteld:

1. Circulair beton

Samen met het Betonakkoord heeft het BTIC een Kennis- en Innovatieprogramma Circulair Beton opgesteld. Hier staat een samenvatting van het programma. Het programma Circulair Beton focust op de laatste twee programmalijnen van het hoofdprogramma: innovatie en impact meten.

DOWNLOAD HIER HET KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA CIRCULAIR BETON

2. Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur

Dit programma geeft concreet invulling aan het ontwerp-gerelateerde deel van het bredere BTIC-programma Circulaire Bouweconomie en de middellange termijn innovatievragen die daarin met betrekking tot circulair ontwerpen besloten liggen. Het draagt daarmee ook bij aan het vervullen van de doelen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en bouwt verder op activiteiten van onder meer Cirkelstad en Platform CB’23.

Dit programma is in samenspraak met leden van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen opgezet. Het programma focust hierbij op de ontwikkelingen die zonder een vergaande mate van samenwerking tussen de verschillende partijen niet, of sterk vertraagd, van de grond zullen komen.

DOWNLOAD HIER HET KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA CIRCULAIR ONTWERPEN VOOR GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR

Toelichting op hoofdlijnen van programma Circulaire Bouweconomie

Transitie

De programmalijn ‘Transitie’ ontwikkelt strategieën, methoden en instrumenten om het proces van een transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dit gebeurt op het gebied van:

  • beleid
  • wet en regelgeving
  • handhaving
  • aanbestedingsvormen.

Bij aanbestedingsvormen worden ook methoden en instrumenten ontwikkeld, die inzicht geven in de vraag en aanbodontwikkeling van de komende decennia.

Voor een succesvolle transitie is kennisoverdracht en opleiding cruciaal. Daarom richt dit programma zich ook op de ontwikkeling van programma’s voor levenslang leren voor leerkrachten, professionals, studenten en stakeholders, op basis van theorie en praktijk.

Innovatie

De programmalijn ‘Innovatie’ richt zich op:

  • levensduurverlenging van bestaande constructies en elementen of materialen,
  • onderzoek naar nieuwe materialen, die minder beslag leggen op primaire grondstoffen.

De kennisontwikkeling en innovatie richt zich op de meest relevante materialen in de gebouwde omgeving, zoals steenachtig materiaal, staal, asfalt, biobased materialen en kunststoffen.

Impact meten

De programmalijn ‘Impact meten’ is gericht op:

  • onderzoek aan impact assessment methodes om milieu-impact,
  • kosten en sociale impacts kwalitatief of (semi) kwantitatief te meten,
  • (door)ontwikkeling van tools die de impact van circulaire economie inzichtelijk maken.

Ideeën voor dit programma?